Algemene Voorwaarden (privacy)

Algemene Voorwaarden voor levering aan Consument

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Bluebirdcollections.nl : de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep:
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bluebirdcollections.nl en de Consument.
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een produkt ,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de on-line shop van Bluebirdcollections.nl gesloten worden en waarbij Bluebirdcollections.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen Consument en Bluebirdcollections.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden..
2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijk goedkeuring door Bluebirdcollections .nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden , en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Bluebirdcollections worden bedwongen, worden evenzeer bedwongen ten behoeve van door Bluebirdcollections.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Bluebirdcollections.nl heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar on-line shop te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes (indien gedaan) zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Bluebirdcollections.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of is naar datum bepaalbaar.
3.2 De overeenkomst tussen Bluebirdcollections.nl en Consument komt tot stand op het moment dat Consument de bestelling heeft geplaatst in de online-shop van Bluebirdcollections.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de online-shop van Bluebirdcollections.nl.
3.3 Nadat Bluebirdcollections.nl de bestelling van Consument heeft ontvangen, zal Bluebirdcollections.nl de Consument meteen via e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Ook onvangt Consument een e-mail met de kosten van het/de bestelde produkt(en), verzendkosten en eventuele rembourskosten (totaal kosten) met de datum van verzending bij POST.NL door Bluebirdcollections.nl
3.4 Alle opgaven door Bluebirdcollections.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Bluebirdcollections.nl kan er echter niet voor instaan dat zich terzaken geen afwijkingen zullen voordoen.
3.5 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Bluebirdcollections.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

Artikel 4. Privacy/Klantnummer
4.1 Bluebirdcollections.nl zal de persoonsgegevens van Consument verwerken en opnemen in vertrouwelijke met zorg gedragen bestanden/archivering. Deze archiveringen zullen alleen voor gebruik van Bluebirdcollections.nl beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door Bluebirdcollections.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met Consument is aangegaan. Gegevens van Consument zullen niet aan derden worden verstrekt.
4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die Consument invult op het bestelformulier in de on-line shop van Bluebirdcollections.nl.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in Bluebirdcollections.nl online shop uitgedrukt in Euro’s (EUR), en zijn deze inclusief BTW.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Bluebirdcollections.nl blijft eigenaar van het geleverde produkt tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7. Betalingen
7.1 Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden door vooruitbetaling op bankrekeningnummer van de Rabobank t.n.v. Bluebirdcollections Nijmegen voor Nederland.

Artikel 8. Garantie
8.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, toch in ieder geval binnen zo’n kort mogelijk termijn te onderzoeken. Daarbij onderzoekt de consument de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde produkt.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen enkele dagen na levering telefonisch/schriftelijk of per e-mail aan Bluebirdcollections.nl te worden vermeld.
8.3 Bluebirdcollections.nl garandeert dat de te leveren produkten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze produkten worden gesteld.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Bluebirdcollections.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de produkten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzaken.
9.1a Bluebirdcollections.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan orginele verpakking van de verzonden produkten, daar deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en Bluebirdcollections.nl deze verzending uit handen geeft aan PostNL.
9.2 Bluebirdcollections.nl Is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de produkten mocht lijden.Hieronder is mede begrepen winstverlies, verlies van gegevens en immateriële schade.
9.3 Wanneer de producent van een gebrekkig produkt aansprakelijk is voor de vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Bluebirdcollections.nl beperkt tot herstel of vervanging van het produkt dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9.4 Onverminderd en bovenstaande is Bluebirdcollections.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig gebruik van Consument.
9.5 De informatie, prijzen, produkten, afbeeldingen en services die in de on-line shop zijn opgenomen kunnen onvolkomendheden bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie in deze on-line shop. Bluebirdcollections.nl en haar respectieve leveranciers staan niet in voor de volledige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie, prijzen, produkten, afbeeldingen en services. De informatie, prijzen, produkten, afbeeldingen en service worden onder voorbehoud geleverd.
9.6 Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend worden voorbehouden.

Artikel 10. Retourgarantie
10.1 Consument heeft het recht de afgeleverde producten terug te zenden als dit gebeurd binnen 8 dagen na levering van het produkt en indien dit gebeurd onder de door Bluebirdcollections.nl gestelde voorwaarden.
10.2 Op of aan het afgeleverde produkt mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde produkt dient in ongeschonde staat te zijn, alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending.
10.3 De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Consument tenzij in onderling overleg en of schriftelijk anders is bepaald.
10.4 De retour zendingen worden alleen geaccepteerd als deze zijn gefrankeerd en voorzien van een pakketzegel met de actuele prijzen van PostNL voor pakketen tot 10Kg of de actuele prijzen tot 30 Kg, ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald.

Artikel 11. Levering/Deellevering/Verzending
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Bluebirdcollections.nl de wijze van verzending en geschiedt levering af winkel/magazijn van Bluebirdcollections.nl.
11.2 De Consument is verplicht de gekochte produkten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
11.3 Indien de Consument de afnamen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instrukties, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde produkten worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Bluebirdcollections.nl hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
11.4 Komen Bluebirdcollections.nl en Consument bezorging overeen, dan zijn deze kosten voor rekening van Consument, de verzendkosten welke wij in rekening brengen binnen Nederland en België bedragen de actuele prijzen van PostNL voor het respectieve gewicht en onder rembours de actuele prijzen van PostNL voor het respectieve gewicht.
(Buiten Nederland en België gelden anderen tarieven v.w.b. de verzendkosten deze zijn per E-mail opvraagbaar)

Artikel 12. Overmacht
12.1 Indien Bluebirdcollections.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.
12.3 Ingeval van overmacht heeft Consument geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Bluebirdcollections.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
12.4 Bluebirdcollections.nl zal Consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Geschillen
13.1 De rechter in de vestigingsplaats van Bluebirdcollections.nl is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bluebirdcollections.nl het recht de geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter in het arrondisement van Bluebirdcollections.nl.

Winkelwagen